Jaarplan 2021

Beleidsplan 2021 Stichting New Hope Pastoraal Centrum

Inleiding

In dit beleidsplan zijn de beleidsvoornemens van Stichting New Hope Pastoraal Centrum opgenomen voor de periode 2020-2021.

Statutaire doelstelling

De Stichting is opgericht op 6 oktober 2017. Sinds deze datum heeft zij zich naar vermogen ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling.

Bij het bepalen en uitvoeren van haar beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling:

  1. te voorzien in de behoefte aan (pastorale) hulpverlening naar Bijbelse normen aan personen die moeite hebben met de verwerking van ernstige moeilijkheden, bij voorbeeld verband houdende met afwijzing, verwerping, uitsluitingsproblematiek, verlies van een relatie, trauma en psychische klachten;
  2. de hulpverlening door pastoraat;
  3. de training en vorming op basis van Bijbelse uitgangspunten;
  4. toerusting en discipelschapstraining;
  5. de bevordering van gebed voor genezing en bevrijding;
  6. het verzorgen van terugvalpreventie en nazorg.

Uitwerking in de praktijk

Doordat in de reguliere hulpverlening weinig tijd en ruimte is voor pastorale hulp, ligt herhaling van problemen voor de hand. Ook blijkt in de zorg vaak te weinig inzicht aanwezig te zijn welk type pastorale zorg nodig is. Een gesprek over algemeen-geestelijke zaken is belangrijk, maar niet voldoende. Andere belangrijke elementen zijn geloof in God en jezelf (leren) openstellen voor genezing en bevrijding.

Naast GGZ-cliënten zijn er veel mensen, die zich melden met psychische klachten. Zij blijken met pastorale zorg voldoende geholpen te kunnen worden. De zorg van de Stichting is toegankelijke voor iedereen, die Christelijk pastorale zorg wenst.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

  • de heer T. (Teun) Stortenbeker, voorzitter
  • mevrouw Y. (Ybelle) Damsma, penningmeester
  • de heer C.L. (Cor) van Dam, secretaris.

De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun diensten. Het is de bedoeling dat de komende twee jaar het bestuur dezelfde samenstelling kent.

Activiteiten

De pastorale hulp aan mensen, die op veel terreinen van hun leven zijn vastgelopen, psychisch, sociaal en lichamelijk, wordt nu uitgevoerd door middel van ambulante gesprekken.
Het werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Zij kunnen momenteel voldoende de vraag aan.

De hulpvragen komen via de volgende kanalen binnen:
– mond-tot-mond
– doorverwijzing hulpverleningsorganisaties
– doorverwijzing kerkelijke gemeenten
– website.

Er is bewust voor gekozen om niet al te veel ‘aan de weg te timmeren’, omdat de vraag dan de mogelijkheden van de Stichting overtreft, zowel op het punt van huisvesting als op het punt van hulpverleningscapaciteit.

Als er meer ruimten beschikbaar zijn voor het werk, zal daar bekendheid aan worden gegeven door middel van een ‘openingsactiviteit’. Zeer waarschijnlijk zal dat voor meer mensen aanleiding om hulp te zoeken bij de Stichting. Als dat niet het geval is, zal het bestuur zich beraden wat zal worden gedaan om de bekendheid van de Stichting te vergroten.

Huisvesting

De Stichting huurt ruimte in een pand in Dordrecht. Deze ruimte is bedoeld voor:
– één op één gesprekken
– ruimte voor kleine groepen (onderwijs, training en gebed)
– kortstondige opvang.

Op dit moment wordt deze ruimte voor gebruik gereed gemaakt. Er is een ingrijpende verbouwing nodig. Deze wordt door de Stichting met hulp van vrijwilliger(s) in eigen beheer uitgevoerd. De verwachting is dat de ruimte in 2021 opgeleverd zal worden.

Na de verbouwing van de gehuurde ruimte zijn er meer hulpverleningsmogelijkheden en kunnen meer hulpvragers worden geholpen.

Financiële middelen

Het is het verlangen van de Stichting om iedereen, zover dat mogelijk is, te helpen. Om die reden werkt de Stichting momenteel met toegewijde en ervaren vrijwillige hulpverleners.
Desondanks maakt de Stichting exploitatiekosten, zoals de huur van de hiervoor bedoelde ruimte. Daarom wordt iedereen, die Stichting New Hope heeft leren kennen gevraagd te overwegen de Stichting financieel te ondersteunen. In de praktijk ziet de Stichting dat hulpvragers uit dankbaarheid voor de geboden hulp het werk ondersteunt met een financiële bijdrage.

Beheer financiële middelen

De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd, waarna het bestuur deze vaststelt en publiceert op haar website.
Uitgangspunt is dat er voldoende geld op de rekening staat om de huur een half jaar te kunnen betalen. Als er meer geld op de balans staat, zal daarvoor een bestemming worden gezocht, die past binnen de doelstelling van de Stichting.

ANBI-status

De Inspecteur van de Belastingdienst heeft op 22 februari 2018 Stichting New Hope Pastoraal Centrum aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze beschikking werkt terug tot 1 januari 2018.

Hierdoor is het mogelijk dat:
– de Stichting vrij van schenkingsrecht donaties kan ontvangen
– de giften van een donateur / giftgever aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.
Indien de Stichting een bedrijf of een persoon bereid vindt een aanzienlijke schenking te doen aan de Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal gefacilieerde vormgeving te komen.