Wat doen wij

New Hope heeft een eigen visie op geloof en hulpverlening. Voor New Hope heeft dit een toegevoegde waarde. Het christelijk geloof is niet een regel die in de statuten staat maar de werkelijkheid voor het leven van elke dag. Zo ervaren medewerkers die begeleiding geven dit ook.

Christelijke hulpverlening houdt zich bezig met de totale persoonlijkheid van de mens. Daaronder verstaan wij de samenhang die er is van geest, ziel en lichaam.

Oorzaak problemen
Veel problemen of blokkades en beperkingen in het leven ontstaan door keuzen die in het verleden gemaakt zijn. Elke dag kiest de mens. Hij neemt grote of kleine beslissingen. Links of rechts? Doen of niet doen? Ja of nee? We leven tussen twee polen: vrijheid en verantwoordelijkheid. Door allerlei pijnlijke ontmoetingen in het leven worden vaak keuzen gemaakt (door jezelf) die je gaan beperken in je leven. Op basis van de keuzen die we maken leven we ons leven verder op basis van die keuzen.

Het onderkennen of het opnieuw ontdekken, door de openbaring van de Heilige Geest, van verkeerd gemaakte keuzen, kunnen deze herroepen worden en beleden worden als zonden waarin opnieuw vrijheid ervaren zal worden. De wortels van de problemen moeten opgeruimd worden. Uiteindelijk kan dan geleerd worden in vrijheid te leven en opnieuw om te gaan met haar of zijn verantwoordelijkheden.

Verandering is mogelijk
Geloof in God en jezelf (leren) openstellen voor verandering en bevrijding, zijn in onze hulpverlening belangrijke elementen. Onder de leiding van de Heilige Geest willen en kunnen wij helpen, en begeleiden bij het zoeken en vinden van oplossingen. Daar kan ook bevrijding van gebondenheden bij horen.

Samen werken
Ervaren medewerkers zetten zich vrijwillig in om te helpen. Wij bieden gesprek(ken), en persoonlijk gebed aan. We willen samen met de hulpvrager bezig zijn met het vinden van de oorzaken van de problemen. In het gebed zullen we met elkaar de Heilige Geest vragen wat de wortels zijn van de problemen, zodat die weggenomen kunnen worden.

Naast het wegnemen van oorzaken is het belangrijk begeleiding te krijgen, zodat de verkregen vrijheid meer en meer je leven gaat vormen.

Aanmelden voor hulp?
Je kunt je aanmelden voor hulp door ons te bellen of door het contactformulier in te vullen.
Wil je hier meer over weten, klik dan hier.

In elke situatie is er Hoop!

Hieronder vindt u een aantal plaatsen in Gods Woord, die daarvan getuigen. Daar mogen we aan vasthouden tijdens de gesprekken, die we met elkaar hebben.

Jesaja 61 1b t/m 4
1b    Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis;
2      om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten,
3      om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn verheerlijking.
4      Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht.

Jesaja 58: 9 t/m 11
9      Als gij dan roept, zal de HERE antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik. Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat,
10    wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag.
11    En de HERE zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

Jesaja 55: 6 t/m 56: 1
6      Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
7      De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.
8      Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.
9      Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.
10    Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter,
11    alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.
12    Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen.
13    Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten, en het zal de HERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden.
1        Zo zegt de HERE: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren.