Wat doen wij

Er zijn vele hulpverleningsvormen. Bovendien kunnen de uitgangspunten van de hulpverleningsvormen aanzienlijk verschillen.
New Hope beperkt zich tot hulpvragers, die christelijk pastorale zorg wensen.
Uitgangspunt van New Hope is Gods helpende kracht. God openbaart Zich in de Bijbel op vele plaatsen als de God, Die mensen redt, geneest en bevrijdt.

Oorsprong
Elk probleem heeft zijn eigen geschiedenis. Vaak is de oorsprong van het probleem niet meer in beeld of zijn er problemen, die al generaties lang in een familie aanwezig zijn. Het is van belang om samen met de hulpvrager zicht te krijgen op de oorzaken.
Eerst zal een gesprek met de hulpvrager plaatsvinden. Tijdens dat gesprek willen we de hulpvraag vaststellen en een eerste aanzet geven voor de zoektocht naar de kern van het probleem en hoelang dit zich in zijn of haar leven manifesteert. Dit gesprek vindt plaats met de hulpvrager zelf.  Daar mag iemand bij aanwezig zijn, die het gesprek en de hulpvrager kan ondersteunen.

Na inventarisatie van wat de hulpvrager zelf over het probleem weet, zullen we met elkaar God vragen wat als eerste de aandacht vraagt. Vervolgens zullen we de Heilige Geest vragen ons te leiden naar de wortel van het probleem. Na openbaring hiervan kunnen we tot God naderen in gebed voor Zijn hulp, genezing en bevrijding.

In elke situatie is er Hoop!

Hieronder vindt u een aantal plaatsen in Gods Woord, die daarvan getuigen. Daar mogen we aan vasthouden tijdens de gesprekken, die we met elkaar hebben.

Jesaja 61 1b t/m 4
1b    Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis;
2      om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten,
3      om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn verheerlijking.
4      Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht.

Jesaja 58: 9 t/m 11
9      Als gij dan roept, zal de HERE antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik. Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat,
10    wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag.
11    En de HERE zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

Jesaja 55: 6 t/m 56: 1
6      Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
7      De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.
8      Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.
9      Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.
10    Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter,
11    alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.
12    Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen.
13    Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten, en het zal de HERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden.
1        Zo zegt de HERE: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren.